Stypendia

STYPENDIA

 

Stypendium szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu realizuje STYPEDNIA  SZKOLNE dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Podstawę prawną do przyznania stypendium stanowi:

-        Ustawa o systemie oświaty (rozdział 8a art. 90b-90u)

-        Uchwała  Miasta Luboń z dnia nr XLVII/254/2010

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

-        dochód na osobę w rodzinie ucznia nieprzekraczający 528 zł

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny od września do czerwca.

Wnioski do pobrania znajdują się w biurze podawczym MOPS oraz na stronie internetowej.

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca do 15 września.

 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

-        potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (tzn. jeśli wniosek jest złożony np. w lipcu brane są pod uwagę dochody uzyskane w miesiącu czerwcu).

-        w przypadku osób bezrobotnych konieczne jest przedstawienia zaświadczenia o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

-        w przypadku pobierania alimentów na podstawie wyroku sądowego, kopia dokumentu.

 

Stypendium szkolne może zostać zrealizowane na:

-        zakup podręczników i artykułów szkolnych

-        udział ucznia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

-        udział ucznia w wycieczkach szkolnych typu „zielona szkoła”

-        zakup niezbędnego stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego

-        pokrycie kosztów dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania ucznia

-        zakup potrzebnego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych

-        zakup rzeczy potrzebnych w procesie edukacji jak np. zakup biurka do nauki w domu

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia a także wspierania edukacji uczniów zdolnych, dlatego prosimy o dokonywanie zakupów mając na uwadze przeznaczenie stypendium i traktowanie tej pomocy jako inwestycję w rozwój edukacyjny swojego dziecka.

 

Stypendium realizowane jest w formie rzeczowej:

-        po przedstawieniu faktur imiennych lub rachunków imiennych następuje wypłata poniesionych kosztów.

-        po przedstawienia potwierdzenia udziału ucznia w zajęciach dodatkowych w formie przelewu na konto organizatora zajęć.

Paragony fiskalne nie są podstawą do wypłacenia zwrotu poniesionych kosztów, nie będą one uwzględniane.

 

 

Zasiłki szkolne:

W przypadku nagłych zdarzeń losowych w rodzinie ucznia możliwe jest przyznanie zasiłku szkolnego, jednorazowej pomocy finansowej.

W przypadku pytań prosimy zwracać się do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się realizacją stypendiów.

 

Pliki do pobrania:

 https://www.bip.mops.lubon.pl/pomoc-spoleczna/wzory-drukow-2/

-

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań